מרות המשפט ומהות המשטר
 
 
 
מרות המשפט ומהות המשטר
פפירוס ואוניברסיטת תל-אביב, 1996
ליאון שלף, פרופסור למשפטים וסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מציג בספרו "מרות המשפט ומהות המשטר" ניתוח ודיון מעמיק לגבי בעיות מרכזיות הניצבות כיום בפני החברה הישראלית, הנובעות מן המפגש הטעון מאוד בין המשפט והפוליטיקה ובין היהדות והדמוקרטיה.
עמדותיו של פרופ' שלף אינן שייכות לזרם המקובל. למשל:
--> בעד שיטת בחירות יחסית ומשטר רב-מפלגתי קואליציוני, לעומת שיטת בחירות אזורית ומשטר מפלגה אחת, שהינה לעיתים מיעוט בעם.
--> מעדיף חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו על-פני חוקה ומגילה מפורטת של זכויות.
בספר גם דיון מקורי בשאלת הזיקה בין היהדות ומורשת ישראל לבין עקרונות
דמוקרטיים כמו כבוד, חירות, שלום וצדק.
הדיון כולו מתנהל במסגרת הצעתו להגדיר את המושג Rule of Law (מרכיב מרכזי ברעיון הדמוקרטיה) כ"מרות המשפט", במקום השימוש המקובל היום במושג "שלטון החוק".
 

 
Aria-Media